Eureka logo grijs
MENU
MENU

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
 1. Alle inkopen, aanbiedingen, overeenkomsten, de uitvoe­ring daar­van en leve­rin­gen betref­fende alle werkzaam­heden en adviezen en daarmee verband hou­dende mate­ria­len, wor­den uitslui­tend be­heerst door de onder­ha­vige voor­waar­den.
 2. Onder “wederpartij” wordt in deze voor­waar­den ver­staan iedere (rechts)­per­soon, die met Eureka Access Solutions, verder te noemen EAS, een over­een­komst heeft afge­sloten, respectie­ve­lijk wenst af te sluiten.
 
Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
 1. EAS aanvaardt slechts de toe­passe­lijk­heid van algemene voor­waarden van contractpartijen en/of derden als deze uit­drukkelijk en schrif­telijk wor­den over­een­gekomen en door EAS zijn bevestigd.
 2. Eventuele toepasselijkheid van vorenge­noemde alge­me­ne voor­waarden laten echter de toepasse­lijkheid van de algeme­ne voor­waarden van EAS onver­let, tenzij deze strijdig zijn met die alge­mene voor­waar­den van contractpartijen en/of derden.
 3. Algemene voorwaarden en eventuele over­eengekomen wijzi­gingen c.q. aanvullingen hierop worden slechts door EAS aan­vaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daar­voor bestem­de transactie. Latere transacties zullen niet auto­ma­tisch weder­om worden afge­han­deld via die voor­waar­den.
 
Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomst
 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn altijd vrij­blij­ vend.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uit­drukkelij­ke acceptatie van de order door EAS
 3. Voor overeenkomsten waarvoor naar hun aard en om­vang geen offerte c.q. op­drachtbevestiging wordt verzon­den, wordt de factuur en/of afleve­rings­bon tevens als op­drachtbe­ves­tiging be­schouwd, welke ook geacht wordt de overeen­komst juist en volledig weer te geven.
 
Artikel 4: Prijzen
 1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijs­op­gaven onder voorbehoud van prijs­wijziging.
 2. Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren binnen drie maanden na opdrachtbe­vesti­ging door de weder­partij is EAS­ gerech­tigd om de or­der­prijs dien­overeen­kom­stig te ver­ho­gen, een en ander met inacht­ne­ming van de even­tueel ter zake bestaande wettelijke voor­schrif­ten, met dien ver­stande dat redelij­ker­wijs voor­zienba­re prijsver­ho­gingen bij de order­bevesti­ging moe­ten worden ver­meld. Indien de prijsverhoging plaats­vindt bin­nen drie maanden na het sluiten van de overeen­komst is de weder­partij bevoegd de overeen­komst te ontbinden, tenzij EAS­ tot de prijs­ver­hoging is ver­plicht op grond van wette­lijke bepa­lingen. De we­derpar­tij is in dat geval niet bevoegd de overeenkomst te ontbin­den.
 3. Prijzen zijn altijd exclusief: BTW, kosten voor bouw­kundige voorzie­ningen en leveren en leggen van beka­beling.
 4. Prijzen van contracten voor correctief en preventief onderhoud worden afgegeven voor een periode tot het einde van het lopende jaar. Per 1 Januari van het volgende jaar worden deze prijzen zonder vooraankondiging verhoogd met 0,5% boven op de verhoging conform het landelijk CPI index cijfer.
 
Artikel 5: Wijziging der opdracht
 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schrifte­lijk of monde­ling door of namens weder­partij worden aange­bracht, die hoge­re kosten veroor­zaken dan waarop bij de prijsop­gave kon worden gere­kend, worden de wederpartij extra in reke­ning ge­bracht.
 2. Door de wederpartij, na het verstrekken van de op­dracht alsnog verlangde wijzi­gingen in de uit­voe­ring daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schrif­telijk aan EAS ter kennis zijn gebracht. Wor­den ze monde­ling of per tele­foon door­gege­ven, dan is het risico voor de tenuitvoer­legging der wijzigin­gen inclusief de daaruit resulterende kosten voor reke­ning van de wederpartij­.
 3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeen­gekomen levertijd door EAS buiten haar verant­woorde­lijkheid, wordt over­schre­den.
 
Artikel 6:  Meer – en Minderwerk
 1. Het werk omvat alleen hetgeen tussen partijen schrif­ te­lijk is overeen­ge­komen.
 2. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaam­he­den mondeling of schriftelijk opge­dragen aan EAS wordt apart gefactureerd.
 3. Meer- en minderwerk zijn separate opdrachten welke los staan van de hoofdopdracht welke altijd onderheving zijn aan de algemene voorwaarden van EAS
 
Artikel 7: Annuleren
 1. Indien de wederpartij een overeenkomst annu­leert worden annule­ringskos­ten in rekening gebracht, on­ver­minderd het recht van EAS op redelijke scha­de­ver­goeding inclu­sief volledige compensatie van ge­derfde winst, dit behoudens de gevallen waarin toepassing hier­van onrede­lijk bezwarend zou zijn.
 2. Indien de wederpartij de order annuleert is hij bo­ vendien gehou­den:

– tot het betalen van het reeds gepresteer­de;

– de uit de annulering voortvloeiende kos­ten en even­tuele valuta­ver­liezen te ver­goeden indien EAS in verband met de order met een bank of andere derde een valutaovereenkomst heeft geslo­ten;

– EAS te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de order.

 1. Speciaal voor de wederpartij ingekochte, op maat vervaardigde, be­werk­te, ver­pakte en dergelijke zaken worden niet terugge­nomen en/of gecredi­teerd.
 
Artikel 8: Levering en levertijd
 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering af be­drijf of maga­zijn. Op het moment dat de zaken het be­drijf/ma­gazijn van EAS verlaten gaat het risico van de zaken op de weder­partij over. De leve­ring van dien­sten c.q. werkzaamhe­den ge­schiedt op het moment van de aan­vang van de werk­zaamhe­den. Het risico gaat in een der­ge­lijk ge­val over na voltooi­ing van de werkzaamhe­den.
 2. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit is overeen­geko­men en door EAS is vermeld op de opdracht.
 3. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termij­nen, tenzij uitdrukkelijk anders is over­een­gekomen. EAS­ is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is slechts aan­sprakelijk voor overschrijding daarvan, nadat haar een redelijke ter­mijn voor nako­ming is geboden en nadat zij schrifte­lijk inge­breke is gesteld.
 4. EAS is nimmer aansprakelijk voor vertragingen welke ontstaan door vertraagde leveringen door toeleveranciers. Een dergelijk aansprakelijkheid zal altijd doorverwezen worden naar de toeleverancier.
 5. EAS behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de wederpartij vorige leveringen en/of diensten niet binnen de over­eengekomen beta­lingster­mijn heeft be­taald. EAS is niet aan­sprakelijk voor eventuele schade bij wederpartij tengevolge van het niet leve­ren. EAS zal de weder­par­tij hier­over tijdig te informe­ren.
 6. EAS is gerechtigd te leveren in gedeelten (deel­leve­ran­ties), welke zij afzonderlijk kan factureren, de weder­par­tij is dan verplicht te betalen overeen­komstig het hieron­der bepaalde inzake “Beta­ling”.
 7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschik­king opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van drie maanden is EAS­ ge­rechtigd tot (onderhand­se) ver­koop van deze zaken. De eventuele minde­re opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpar­tij, onverminderd de overige rechten van EAS.
 8. De oplevering geschiedt door het ondertekenen van een (ople­ve­rings-)­ formu­lier op een tevoren door EAS opge­ge­ven bezichtiging dag en –tijdstip of middels een werkbon aan het eind van de werkzaamheden door een contactpersoon van de wederpartij of van de eindgebruiker.
 
Artikel 9: Ontvangst/Retour van zaken
 1. Retournering van het geleverde kan slechts geschie­den na de vooraf­gaan­de schriftelijke toestemming van EAS, onder de door haar te bepalen voorwaarden.
 2. Indien de wederpartij de gekochte zaken weigert in ont­vangst te nemen of aan EAS retourneert, zonder dat EAS zich daarme­de schriftelijk akkoord heeft ver­klaard, is EAS gerechtigd de geweigerde of gere­tour­neerde zaken voor rekening en risico van de wederpar­tij op te slaan en ter be­schikking van we­der­par­tij te hou­den, zonder dat daaruit enige erken­ning van juistheid van eventuele reclames mag worden afge­leid. Na een periode van drie maanden is EAS­ ge­rechtigd tot (onderhand­se) ver­koop van deze zaken. De eventuele minde­re opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpar­tij, onverminderd de overige rechten van EAS.
 
Artikel 10: Aansprakelijkheid
 1. Behoudens de verantwoordelijkheid van EAS krach­tens dwin­gend wette­lijke bepalingen en algemeen­ gel­dende regels van redelijkheid en billijkheid is zij niet aan­sprakelijk voor de kos­ten, scha­den en inte­res­ten van welke aard dan ook, die mochten ont­staan als direct of indi­rect ge­volg van:
 2. a) Een niet toerekenbare tekortkoming in de nako­ming, zoals verder in deze voorwaarden is omschre­ven.
 3. b) Daden of nalatigheden van de wederpartij.
 4. Indien als gevolg van een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid niet kan worden geleverd conform de over­een­komst, moet EAS­ de wederpartij zo snel moge­lijk uitdruk­ke­lijk berichten. Verdere af­hande­ling van de overeen­komst zal dan in onder­ling over­leg plaats­vin­den.
 5. De aansprakelijkheid van EAS reikt nimmer verder dan die van haar leveran­ciers.
 6. EAS aanvaardt geen aansprake­lijkheid voor scha­den, welke dan ook, als gevolg van het onjuist en/of on­oor­deelkundig gebruiken van door haar gele­verde za­ken, of door de onge­schikt­heid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. Een en ander tenzij de schade te wijten is aan de opzet of grove schuld van EAS. De leveran­ciers van EAS­ dragen de volledi­ge verant­woor­delijk­heid voor de door hun geprodu­ceerde zaken.
 7. EAS is nimmer aansprakelijk voor schade aan door haar geleverde zaken tijdens een niet door haar ver­zorgd trans­port.
 8. EAS is niet aansprakelijk voor on­oordeel­kun­dige en/of fou­tie­ve installa­tie door derden van door EAS­ gele­verde za­ken.
 9. De aansprakelijkheid van EAS is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de order.
 10. De aansprakelijkheid van EAS is te allen tijde be­perkt tot het be­drag waar­voor zij verze­kerd is.
 11. Aansprakelijkheid dient binnen 24 uur na het constateren van het gebrek, schriftelijk en aangetekend ingediend te worden bij EAS
 
Artikel 11: Aansprakelijkheid installateur
 1. EAS is nimmer voor meer aansprakelijk dan voor het bedrag van onze verze­kering per gebeurtenis voor schade aan andere werken en eigen­dommen van de opdrachtgever en voor zover deze gebeur­tenis te wijten is aan nalatig­heid, onvoorzichtigheid of ver­keerde handelin­gen van ons of van degene voor wie wij ingevolge het bepaal­de in het Burgerlijk Wetboek aansprake­lijk zijn.
 2. EAS is aansprakelijk voor de door ons veroor­zaak­te schade aan kabels, buizen en leidingen voor zover ons de gegevens over de ligging daarvan volledig en juist werden medege­deeld.
 3. EAS is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van de door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitge­voerde werk­zaamhe­den.
 
Artikel 12: Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door ande­ren uit te voeren werk­zaamheden en/of leveringen welke niet deel uitmaken van de overeen­komst en rede­lijker­wijs ook niet tot de werkzaam­heden van EAS behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk van EAS geen ver­tra­ging ondervindt.

 
Artikel 13: Aansprakelijkheid opdrachtgever
 1. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt ver­traagd door factoren waarvoor de opdrachtge­ver ver­antwoor­delijk is dienen de daaruit voortvloeiende schade en kosten door de op­drachtgever te worden vergoed.
 2. De opdrachtgever draagt het risico voor schade die voort­vloeit uit door of namens hem verlangde con­structie en werk­wij­zen.
 3. De opdrachtgever draagt het risico voor schade ver­oorzaakt door gebre­ken in materialen of hulpmidde­len die door hem ter beschik­king zijn gesteld dan wel door hem zijn verlangd.
 
Artikel 14: Niet toerekenbare tekortkoming in de nako­ming
 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt ver­staan: een tekortko­ming die niet te wijten is aan de schuld van EAS­ en die noch krach­tens wet, rechts­hande­ling of in het maatschap­pe­lijke ver­keer gel­dende opvat­tingen voor zijn reke­ning behoort te komen. Oor­za­ken van niet toere­kenba­re tekortko­min­gen zijn o.a. werksta­king, trans­port­moei­lijk­he­den, extreme weers­om­standighe­den, brand, over­heids­maat­re­ge­len, waar­onder in ieder geval in- en uit­voer­verbo­den, contingen­te­ringen en be­drijfssto­rin­gen bij EAS c.q. bij zijn leveran­ciers, als­mede wan­pres­ta­tie door zijn leve­ranciers waar­door EAS­ zijn ver­plichtin­gen jegens de weder­partij niet (meer) kan nako­men.
 2. Indien zich een situatie als bovenbedoeld voordoet is EAS­ gerechtigd om de uitvoering der overeen­komst op te schorten dan wel de overeenkomst defini­tief ontbin­den. Met de weder­partij zal hiertoe over­leg gepleegd worden.
 3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekort­ko­ming in de nako­ming van blijvende aard, dan kunnen par­tijen een rege­ling tref­fen over de ontbinding van de overeen­komst en de daar­aan verbon­den gevol­gen.
 4. EAS is gerechtigd betaling te vorderen van de presta­ties die bij de uitvoering van de betref­fen­de overeen­komst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is ge­bleken.
 5. EAS heeft het recht zich ook op een niet toere­kenba­re tekortko­ming in de nakoming te beroepen in­dien de omstan­dig­heid die de tekort­koming in de nako­ming ople­vert in­treedt nadat de presta­tie door haar geleverd had moeten zijn.
 
Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
 1. Geleverde zaken blijven, tot op het moment van vol­ledige betaling van hetgeen de wederpartij EAS­ ter­zake van die zaken verschul­digd is, het eigendom van EAS­­.
 2. In geval van niet betaling van een opvorderbaar be­drag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance van beta­ling, fail­lisse­ment, onder curatele stel­ling, over­lijden of liquida­tie van zaken van de wederpar­tij, zal EAS­ het recht hebben om zonder ingebreke­stelling en zonder rech­ter­lijke tussenkomst de order of het ge­deelte daar­van dat nog gele­verd moet worden te annu­leren en het mogelijk gelever­de, doch niet of niet geheel betaal­de, als haar eigen­dom terug te vor­deren onder verre­kening van het eventu­eel reeds be­taal­de doch onver­minderd haar rechten om vergoe­ding te ver­langen voor eventu­eel ver­lies of schade. In die geval­len is elke vor­dering welke EAS ten laste van de wederpartij heeft ineens en dade­lijk opeis­baar. De kos­ten van het terug­halen c.q. terug­vorde­ren van de zaken komen ten laste van de weder­partij.
 
Artikel 16:  Garantie

EAS garandeert de goede werking van de door haar gele­verde apparatuur voor een periode van twaalf maan­den m.u.v. aan slijtage onderhevige onderdelen, en langer dan 12 maanden mits de fabrieksgarantie van de betreffende onderdelen dit toestaat. De garantie periode vangt aan op het moment dat de apparatuur geleverd, opgeleverd of in gebruik genomen wordt (hetgeen als eerste plaatsvindt) en omvat het vervangen van onderdelen wanneer dit defect zijn geraakt als gevolg van infe­rieur materiaal of fabricagefouten. De kosten van transport en/of (de)montage zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 
Artikel 17: Reclames
 1. Retournering van het geleverde kan slechts geschie­den na de vooraf­gaan­de schriftelijke toestemming van EAS, onder de door haar te bepalen voorwaarden.
 2. Reclames betreffende zichtbare gebreken aan gelever­de producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 8 dagen na ontvangst aan EAS te wor­den gemeld.

 

Een telefonische melding dient binnen drie dagen na ont­vangst van de producten door de wederpartij schrifte­lijk te worden bevestigd.

 

 1. Reclames betreffende niet zichtbare gebreken aan gele­ver­de producten dienen direct na constatering aan EAS te worden medege­deeld en ieder geval zodanig tijdig bij EAS­ schrifte­lijk te worden ingediend, dat deze in staat is de juistheid van de betreffende klach­ten ter plaatse te (doen) onderzoe­ken en/of gele­verde terug te nemen.
 2. Na het verstrijken van de bovengenoemde termijn wordt de weder­partij geacht het geleverde respectie­velijk de fac­tuur te hebben goedgekeurd.
 3. EAS dient in staat te worden gesteld de gereclameerde za­ken in origi­nele staat te controleren. In­dien de reclame ge­grond is, zal EAS hetzij een billijke schade­vergoeding beta­len, hetzij de gele­ver­de zaken ver­vangen, tegen terug­levering van de oor­spronke­lijk gele­verde zaken.

 

Artikel 18: Betaling
 1. Betaling dient als volgt te geschieden: 50 % bij opdracht­verstrek­king, 50 % bij levering c.q. oplevering tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 1. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter vol­doe­ning van de door EAS gemaakte invordering- en admini­stra­tiekosten, vervolgens van de vervallen rente en tenslotte van de hoofd­som en de lopende rente.
 2. In de gevallen dat de wederpartij:

a) In staat van faillissement wordt verklaard, tot boe­del­afstand over­gaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;

b) Komt te overlijden of onder curatele wordt ge­steld;

c) Enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rusten­de verplich­ting niet nakomt

d) Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daar­voor gestelde termijn te voldoen

e) Overgaat tot staking of overdracht van zijn be­drijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaron­der be­gre­pen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennoot­schap, dan wel over­gaat tot wijzi­ging in de doel­stel­ling van zijn bedrijf

 

heeft EAS door het enkel plaats­vinden van een der opge­som­de omstandigheden het recht:

– hetzij de overeen­komst als ontbon­den te beschouwen zonder dat enige rechter­lijke tussen­komst vereist zal zijn,

– hetzij enig be­drag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrich­te werk­zaam­he­den en/of ingebrekestel­ling nodig is in zijn geheel op te eisen en het gele­ver­de maar het (nog) niet betaalde als haar eigen­dom terug te vorde­ren,

– alles onver­minderd haar recht op ver­goeding van kos­ten, schaden en interesten.

 

Artikel 19: Rente en kosten
 1. De wederpartij is in gebreke enkel door het ver­strij­ken van de overeenge­komen betalingstermijn, zonder dat hier­voor een aparte ingebreke­stelling vereist is.
 2. EAS is gerechtigd om bij het in gebreke zijn van de wederpartij 1,5 % rente per maand in rekening te brengen vanaf de factuurdatum van de (credit-) factuur tot aan de dag van de algehele vol­doening. EAS is tevens ge­rech­tigd om bij het in gebre­ke zijn van de wederpar­tij het daar­door opgelo­pen valutakoersver­lies en de op de offerte, opdrachtbevestiging en/of factuur vermeldde kortingen per direct in rekening te bren­gen.
 3. Door deze betalingsvertra­ging worden andere vorde­ringen van EAS op de wederpartij zonder dat daar­toe enige ingebre­kestelling of rechter­lij­ke tussen­komst vereist is, onmid­del­lijk in hun geheel opeis­baar, ter­wijl de weder­partij alsdan op geen korting aan­spraak zal kunnen maken.
 4. Alle volgende (deel-)leveringen en/of werkzaamheden worden uitsluitend nog uitgevoerd na voorafbetaling door wederpartij.
 5. Alle kosten welke EAS voor de uitoefe­ning van de door zijn uit de koopover­eenkomst en daarmee samen­han­gen­de overeen­komsten voortvloeiende rechten zal maken, gerech­telijke zowel als buitengerechte­lijke, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten­minste 25 % van het, met inbegrip van voor­noem­de rente, door de we­derpar­tij ver­schuldig­de be­drag, zulks met een minimum van € 1000,-.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht
 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoe­ring daar­van is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bin­dend. In geval van strijdigheid met de Wet van een of meer clausu­les van deze voor­waarden, blijven de overige voorwaarden onver­kort geldig.

 

Artikel 21: Geschillen
 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en zijn uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de binnen het vestigingsge­bied van EAS bevoegde burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
 2. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van EAS om het geschil voor te leggen aan de, volgens de norma­le competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.
Sluit
SLUITEN